main menu

עבודות בתלת מימד

ישעיהו גבאי

נקודות המוצא, תחום ההתרחשות ותיעוד של עבודתי ניתנים לאפיון כולל, ויחד עם זאת מדויק, במילה אחת - טקסטיל.
טקסטיל במובן הרחב של המושג על כל יישומיו והקשריו.
החומר הטקסטילי האופף אותנו מכל עבר ומלווה אותנו כמעט בכל רגע ושלב בחיינו, מאפשר יצירת
אובייקטים מגוונים ותצורות אין-סופיות במגע יד בלבד או בעזרת כלים פשוטים ומצויים.
החשיבה הטקסטילית, שעיקרה בשילוב המעודן בין רציונליזם מוגדר ומדויק מחד ותחושה אינטואיטיבית,
כמעט מיסטית מאידך.
האסטטיקה הטקסטילית הנובעת מהמבניות המחזורית של החומר על אין סוף תנועותיו הקטנות.
הפונקציונליות הטקסטילית - שאין קץ לאפשרויות הגלומות בת ומעטים המקרים שניתן לוותר עליה או
להמירה, והמקבלת את אפיונה הדומיננטי מהמרכיב האנושי היוצר אותה, משתמש בה ומשרה עליה מצלמו ומאופיו על כל מורכבותם ועושרם.
ההיסטוריה הטקסטילית המתפתחת באופן מחזורי, בד בבד עם ההיסטוריה האנושית והנותנת אינדיקציה
אודות תחומי חיים רבים ומגוונים.
כל אלת מצטרפים למקשה אחת, המפרה ומזינה את יצירתי האמנותית.

ישעיהו א. גבאי