main menu

תא מעבר

אבי איפרגן

באמצעים מדודים, רעיוניים ביסודם, הוא יוצר התקה של  האוביקט ממעמדו התעשייתי, המסחרי, למחוזות קונצפטואליים, פואטיים. מצביע על היותו סימן במערכת קונטקסטואלית רחבה של הקשרים וקישורים, של אינדקס, ומיפוי הפוטנציאל הפיסולי הגלום בחפץ.

פתיחה: 21.2.2015 שעה 13:00

נעילה ושיח גלריה עם אתי אבר'גל : 21.3.2015 שעה 13:00