main menu

קדשה

עדי בן-חורין

עדי בן – חורין, מתמודד עם הדואליות שבין קדושה למפתה.בין טהור לזנותי,עצם המילה  "קדושה", מחפצן דמויות קדושות שמייצגות את הנשגב, והמאמין מנכס את דמותן כחפץ.

אוצר: ינאי קלנר

נעילה ושיח גלריה: 20/8/2016 שעה 13:00