main menu

ש ש ש ש ש ...

מיטל סעדון

מיטל בוחרת ברישום קו מתאר הלוכד תנועה, משקל ומבט. קו המנקז מאמץ לדייק בהכלאתם של יד, רגל, בטן וראש למכלול היוצר תנועת גוף מוזרה, ייחודית, מגוחכת ומפתיעה. גוף חי המגלם כאן  את אנושיותו בהנכחתו של רגע, רגע של תדהמה והשתהות לנוכח העולם. גוף אנושי, לכוד בתנועתו, לעיתים מעוות ומגוחך.

ניתן לראות ברישומים ביטוי לגרוטסקי, הפורם חשיבה דיכוטומית ומציע קיום המרכב מאינסוף אפשרויות וצירופים החורגים מגבולות ההגדרה הברורה והשפה.