main menu

נהר| نهر

מיכל בראור ו- אבשלום סולימן

התערוכה מבוססת על מחקר בן שנה וחצי,שהתמקד בארכיון הקיבוץ ובסיפורים שצפו ועלו מתוכו. מתוך הארכיון, בודדו האמנים שלושה סיפורים היסטוריים המתארים, כל אחד בדרכו, מיתוס אודות ראשיתו של הקיבוץ.

ליווי התערוכה - דרורה דקל 

שיח הגלריה יערך ביום הפתיחה בשעה 13:45