main menu

צלחת ולימון

מיקי צדיק

צדיק יוצרת ערבוב בין שפה מליצית לשפה 'נמוכה'. תהליך העתקת הפרח מן החוץ אל הפנים ומן המציאות אל הציור נוגע במהותו של מעשה האמנות, ומעורר מחשבה על מושגים משדות דומים כגון טבע ותרבות, אורגני ואסתטי.

אוצרת: דרורה דקל

נעילה ושיח גלריה: 4.3.2017 שעה 13:00