main menu

ארוחת צהריים עם התאומות

ירון אתר

ירון אתר מציג באחת הוורסיות שלו ל "ארוחת צהריים עם התאומות " משולש כאוטי של: מיניות, צבאיות וערכי המשפחה הישראלית הבורגנית טיפוסית, או המשפחה הצבאית. 

אוצר : אבי איפרגן 

פתיחה: 22.11.2014 שעה 13:00

נעילה: 20.12.2014 יערך שיח גלריה בשעה 13:00