main menu

יחסים דיפלומטים

עידן ארז

אמנים אוהבים להצטלם על רקע עבודתם, כאילו היה שלל ציידם, דבר החושף את המימד הבורגני של עבודתם, הציור בולט מעל כולם בתכונה הזאת, דבר הנתפס כנלוז על ידי האמנות העכשווית שאוהבת לראות את עצמה כעניין רדיקלי. המופנמות שישנה בציור נתפסת כאקט של סירוס. בלי להתחשב בעובדה שאחרי אקט הביצוע תמיד ימצא אקט התצוגה, אם לא כך האמנות לא הייתה שואפת להיות מוסרית ולגלם את התפקיד של יחסים דיפלומטים.

אוצרת: דרורה דקל
נעילה: 29/8/2015 שעה 13:00