main menu

هنا وهناك | הונא והונאק

אמירה זיאן ו- רמי טריף

שם התערוכה "هنا وهناك", שמשמעו "כאן ושם", מעיד על מקומם הכפול והמורכב של שני היוצרים, בתוך התרבות הדרוזית ומחוצה לה בו-זמנית. שניהם מודעים היטב לתרבות החומרית, לערכים, לקודים ולמסורות של החברה בה נולדו וחיים בתוכה, אך מחוברים בו-בזמן לתהליכים ולחידושים המהירים שמביאה איתה התרבות המערבית בכלל והתרבות הישראלית בפרט.

אוצרת: ענט גטניו 

נעילה: 30.12.2017