main menu

כשלא עוצרים את המבט, המבט נישא רחוק

ארבעים שנה לגלריות הקיבוציות חיים משותפים ויצירה יהודית-ערבית 

מועדון לחבר קיבוץ כברי 13.11.2021, 13:00-15:30

רב- שיח והשקת קטלוג ארבעים שנה לגלריה כברי

ציון סיום עבודת דרורה דקל בגלריה.