main menu

מגירות זיכרון - جوارير الذاكرة

עבד עאבדי

התערוכה הנוכחית מתרכזת באגף פחות ידוע בגוף יצירתו של עאבדי מעשרים השנים האחרונות. מוצגות בה מגירות וקופסאות שבתוכן יוצר האמן תבליטים ובריקולאז'ים המתבססים על שימוש בחפצים משומשים. עולמות דחוסים אלה ממוקמים בעת ובעונה אחת 'בחוץ' ו'בפנים' – ברחוב הממשי ובזיכרון הפרטי, הקשור תמיד גם לסיפור ההיסטורי של המקום. עאבדי מצייר, מפסל, חורט ופוצע את זכרונותיו הפרטיים לתוך חומרי העבודה היומיומיים.

אוצר: אבשלום סולימאן

פתיחה ושיח גלריה: 24.11.2018 שעה 13:00

נעילה: 22.12.2018 שעה 13:00.