main menu

שחור לבן

קבוצת גלרית חנינא

התערוכה "שחור לבן" היא פרי של שיתוף פעולה ראשון בין גלריה חנינא לגלריה כברי.

החשיבה בשחור לבן היא צורה של מנגנון הגנה שנועד לסייע  ולהתמודד עם קונפליקט רגשי, באמצעות חלוקת האובייקטים ל"טובים" ו"רעים". הפיצול מתבטא בתפיסת עולם של "טוב מוחלט" ו"רע מוחלט", בניגוד ליכולת לראות את העולם על גווני הביניים שלו והאפשרות לראות את העצמי או את האחר כישות מורכבת המשלבת תכונות מגוונות שיוצרות אינטגרציה .

הפעולה של חברי חנינא באה לבדוק בצורה דיכוטומית היבטים שבדרך כלל נמדדים בגוונים רבים. לפעמים צריך לגרש את ערפל הצבעים  כדי שנוכל לראות.

אוצר: עדי בן-חורין

פתיחה: 21.9.2013 שעה 13:00 | שיח גלריה ב- 14:00

נעילה: 19.10.2013 שעה 14:00