main menu

100 שנה לתנועה הקיבוצית

אוצרים: יניב שפירא, זיוה ילין,
דרורה דקל.
משתתפות הגלריות הקיבוציות. כל אחת מהגלריות תציג תערוכה של אמנים בעלי זיקה כלשהי לקיבוץ. הנושא המשותף של כל התערוכות הוא מקומו של הקיבוץ בשיח החברתי, התרבותי והאמנותי בישראל את הפרויקט מלווה קטלוג שמאגד לראשונה את פרטי הגלריות בקיבוצים ברחבי הארץ. מקבץ התערוכות הוא המשך לפרויקט "נלבישך שלמת בטון ומלט" ערכו התרבותי של הפרויקט הוא בריבוי נקודות מבט של אוצרים ואמנים על הקיבוץ.