main menu

מקום | שמואל פאר

תערוכה שנערכת ב- בית האמנים ע"ש זריצקי בתל אביב שנערכת סביב נושא ה- " בית "

שאלת הבית היא אחת השאלות המהותיות של האדם בעולם הפוסט מודרני והניסיון להגדירו ולתחום אותו מצוי במרכז הדיון התרבותי. הקושי בהגדרת "הבית" מחריף עם מיקוד הבעיה למרחב הלוקאלי. התערוכה מקום משלנו עוסקת בשאלת הבית הישראלי
התערוכה מנסה לחקור את מושג הבית הן במימד הפרטי והן במימד הציבורי-פוליטי, תוך כדי התייחסות לכך שההפרדה בין מימדים אלו אינה ברורה וחד משמעית, כפי שטענו הוגות פמיניסטיות כבר בשנות השבעים - "הפרטי הוא הפוליטי".

אוצרת: דרורה דקל


פתיחה: 29.11.2012 שעה 20:00
נעילה : 22.12.2012 שעה 14:00.