main menu

תחריטים - תיקי אמן 2002

נעמי סמילנסקי, יגאל עוזרי, יאן ראוכוורגר, עפר ללוש ועוד

התערוכה תחריטים/תיקי אמן 2002 חושפת מבחר מייצג מהעבודות שנעשו בסדנה
במהלך השנה החולפת.
תערוכה זו אינה מתיימרת להציג את כל ההדפסים והאמנים שעבדו בשנת זו, כי צר
המקום מלהכיל, אך מדגישה כיווני עבודה, שפה אישית של האמנים, ומזמנת מפגש עם
המושג "ספרי אמן" שהפך להיות חלק אינטגרלי בעשייה בסדנה.