main menu

נייר בריבוע

שרה שמשון

"יש לי צורך להיות בקשר עמוק עם הטבע של הדברים.
עם הטבע של החוץ, של הנוף שבתוכו אני חיה,
ועם הטבע הפנימי שלי, הרוחני והגופני, שחי בתוכי,
זהו צורך לחוות אמיתיות ראשונית ולהיות אתה בקשר רצוף,
אני חשה זאת כצורך קיומי בשבילי,
הציור הוא הכלי שבאמצעותו אני מגיעה לקשב הנכון, למגע האמיתי הזה"