main menu

צילום

שמחה שירמן

הצילום בשבילי הוא תהליך אשר בעזרתו אני בודק - תוך כדי עשיה וגם ממרחק של זמן - את
הדרכים לתיאורה של המציאות. המציאות נתפסת באמצעות החומרים המסייעים בתיאורה  הכוונה היא באמצעות התאור לנסות לקבוע עמדות קונקרטיות.
קביעת העמדה הקונקרטית מוצאת את ביטוייה גם בעזרת השאלות שאני מעורר בסיועם של אופני
התיאור השונים. אופיין של התמונות נקבע לא פעם בשילוב שבין השפעת הסביבה עלי לבין יחסי לסביבה.
החיפוש המתמיד הוא אחר הדרכים שבהן אני יכול לנדוד מהמוחשי אל הפנטסטי, מהמלא אל הריק,
מהפיסי אל המטהפיסי - וכך אני עובר ממקום למקום מהחוץ אל הפנים, מהמיידי אל האינסופי,
וממצב למצב,  סוחב איתי את האני שלי, סוגר עינים ופותח אותן לסירוגין.  פעם קראתי לעבודות שלי
"מסע כבד", היום אני קורא להן "ספן, אל המות" -  מחר בוודאי אקרא להן בשם חדש.