main menu

עבודות

שמואל פאר

פיסול בברזל, פיסול אמין ,אינטימי שמחפש את השקט.
רישום בברזל של קו בחלל, ועבודות כתם של משטחי ברזל גזורים.
פאר בודק את הבית, את המעטפת ואת הפנים. הוא מכסה את הצורות בדגם, כמו טאפט. בפרחים, זרעי שעועית או בציור פנינים.
"הפרחים הם כמו ליטוף" הם מופיעים על המשטחים, מרככים את הברזל.
שמואל פאר יוצר טקסט פיסולי, שירי, מצומצם, כמו שיר הייקו יפני.

דרורה דקל (מתוך הטקסט לתערוכה)