main menu

רקדניות / צלחת תרבית

דורית רינגרט / שרה שמשון

הכתם המאחד והאחר. כתם אדום כמטפורה למצב קיומי, לפגיעותה של היצירה, בולט ביצירתן של שרה שמשון ודורית רינגרט.