main menu

רוני ידעיה

רונית ידעיה

ההתמודדות העיקרית בעבודות היא בריבוד ועימות של תפיסות שונות של מציאות, הבאות לידי ביטוי
בצורות פלסטיות עצמאיות, ברמות שונות של מקור והעתק ובמשמעות הנסיון לתרגם, היום, את
המציאות לשפת אמנות.
אוקטובר 1990 רונית ידעיה