main menu

מלכת הכיתה ותלמידים

קרן שפילשר

קרן שפילשר עוסקת בתערוכה זו בתופעה חברתית המתרחשת בחברת הילדים, ובמסווה דק בחברת המבוגרים - מלכת הכיתה.
המלכה היא בדרך כלל תלמידה מצטיינת וכשרונית, עדינה למראה, יפה ורזה, ששולטת בעפעוף ריסיה על כל ילדי הכיתה המשולה לממלכה. המלכה נוהגת כשליטה הרודה בשאר הילדים. התנהגותה מאופיינת לעתים קרובות ברוע ובאלימות מילולית. זוהי מלכה שאינה מוכתרת בכתר זהב, אך מתנהגת ככזו. מאחוריה מתנהלת עדת סגניות ומעריצות, הרבות
על הזכות לאחוז בשולי גלימתה המטפורית.

קטע מהטקסט