main menu

עבודות

פנחס כהן-גן

"האמנות היא מכלול העשייה היחסית בשינויי הסביבה, התרבות וערכיה.
יצירת אמנות היא יחסית והולכת במעגלים.
האמנות היא תוצר של תיווך בין האדם וסביבתו.
אין האמנות מתפתחת ומצטברת אלא נוצרת תמיד מחדש.
לא ניתן ללמד אמנות, ניתן להיות מושפעים מאווירת של התנסות באמנות."

העקרון הקלאסי של האמנות היחסית
"החוקים תבסיסיים של האמנות אינם תלויים בהבנתו של הצופת בתרבות מסויימת."
העקרון המודרני של האמנות היחסית
"החוקים הבסיסיים של האמנות לובשים צורה זהה בכל התרבויות הדומות, בלתי אפשרי לבצע עבודת אמנות שתתעלם ממסגרת התיחסות אחת שלמה."

קטעים מספרו "האמנות המטאפורמלית" ינואר  1985