main menu

עבודות חדשות

עידית לבבי גבאי

עידית לבבי גבאי מציגה תערוכת ציור. עבודות חדשות. ציור דשן, בשל, נשי, ציור שמוותר על "דלות החומר" ובוחר בכתמי שמניות.
בעבודות החדשות מתקיימת מחווה לאמנים ישראלים כמו גרוסברד וקופפרמן וזיקה בלתי נסתרת לשירתם של הורוביץ וויזלטיר.בין "ילדי-החלום" עליהם כתב בטלהיים מתנהלת עידית לבבי גבאי, "ילדת חלום", בין צל לאור-ונוגעת ברגעי החסד של ההתבהרות.

דרורה דקל (קטעים מטקסט התערוכה)