main menu

עבודות 1991-1991

בילו בליך

העבודות האחרונות הן המשך לחקירה ודיון במרכיב הסטרוקטורלי של
הארכיטקטורה. התבוננות באופי ובתפקיד המבני, כאשר בתוכו נמצאים
אלמנטים טעונים בפירושים "לשוניים" ותרבותיים המסוגלים לבטא
מחשבות ורגשות.
המבנים המוצגים מורכבים מרכיבים המכילים תכונות שונות, המצטרפים
להגדרה של מעטפת ומחסה. המחסה המסמן מעין גבולות, פתוח ומרומז, מציע דיאלוג עם האדם ופעילותו.
העבודות החדשות מבטאות תהליך של חיפוש אחר "משפט" קצר וברור,
מצומצם ובסיסי. "משפט" המתקשר לערכים של מבנה וארכיטקטורה,
המשקף בתוכו ערכי יחיד וחברה.
העבודות הן אופציות לארכיטקטורה ומלמדות על תהליך אפשרי, מציעות את הרצוי בחומר ,במבנה ובחלל.
אפשרויות לארכיטקטורה קלה, משתנה, ארעית ומרומזת. ארכיטקטורה
הנמצאת בתנועה ובזרימה המחליפה את עצמה כל הזמן.
מ~שור וחלל, לקשת I ההרכב מחפש תכונות נוספות לחפץ המורם לתוך
לחוצה במסגרת ארעית או להתפתחות נפחים מהקרקע לקו האופק