main menu

איש - מלאך

נפתלי נחמני

שפת הסמלים הצורות והחמרים של נפתלי נחמני בעלי נוכחות ראשונית ופשוטה - חמרי תעשייה, בניין וחפצים מושלכים,
אותם הוא ממחזר למהות חדשה המאפשרת סדר והיגיון בעולם של ריגושים אינטנסיביים ביחסי האדם והעולם.
איסוף החמרים, הנחתם בסטודיו, מאפשרת לנחמני בניית חלל משחקי אסוציאטיבי.
כסא, פרח, איש, מלאך, כד, ציפור, הם חלק מרפרטואר האוביקטים איתם הוא "משחק".
סמלים טעוני משמעות כאילו נלקחו ממילון הסמלים האוניברסליים נוסח יונג.
בתערוכה בכברי מופיע העימות - מיזוג, אדם-מלאך, קונפליקט אוניברסלי איליו הוא מתחבר במעגלי חייו.
נפתלי יוצר מצבים, סביבות, צעצועי - כאילו, סדרות של אלמנטים אורגניים זהים הזוכים למגע ידני דוגמת מצבי האדם
הכולי הנוצרים באמצעות דמות אנושית גזורה, משוכפלת באנונימיות, הולכת, נושאת משא ומשמשת בסיס.
ודמויות המלאכים הגזורות, מונחות, מרחפות, יוצרות סימטריות ומחדדות את שאלת גבולות האדם.
העבודות שומרות מחד על גולמיות מתעתעת בחן בלתי אמצעי ומאידך משדרות מורכבות מחשבתית ותחושתית של
האמן על מצבי החיים ושורשי הבעייה הקיומית.

דרורה דקל