main menu

עבודות

נורית דוד וגבי קלזמר

 

דוד עוסקת בפיענוח ושליטה, באמצעות דימויים וניסוחים מילוליים, בקשר שביסודו אי-הבנה ואי-בהירות בין החיים ובין האמנות הפלסטית. דוד מפתחת תהליך-מובנות, מילולית, צורנית וחומרית - שמשמעו בעצם התהוותו ובחיפוש אחר עקרונותיו.

קלזמר מייצר אי-הבנה ואי-סדירות יחסים בין האמנות הפלסטית ובין העולם המציאותי. הוא ממציא ומכוון פער בין המלים ובין הציור ודימוייו כך שמובנן כלפי הציורי עיקרו בהשהייה.

שניהם עוסקים בהסטה ובהרחקה של מרכיבי הציור ובודקים את גבולותיו, תוך זמן קליטה והעברה של אינפורמציות מסווגות.

השוני ביניהם, על אף הדמיון הקרוב בתפיסה, יוצר עוד נדבך של פער, המוכיח יכולת המצאה בלתי מוגבלת בעשייההפלסטית, שמטרתו תרגום הלך-רוח לשפה

נעמי גבעון

 

התערוכה בהשאלת גלריה גבעון תל-אביב