main menu

משה אלחנתי

משה אלחנתי

1951 – נולד בתל אביב, גר ועובד בתל-אביב

למד פילוסופיה והיסטוריה באוניברסיטת ת"א ואמנות אצל אברמוביץ'


מתוך נופים, ספק נופים צומחת לה תבנית לעתים נוקשה, אך תמיד פשוטה. לאחר שנים מספר בהן
ציירתי נופים מעורפלים אמורפיים לחלוטין, חסרי זהות (מתוך החלטה להמנע מאזכורו של אוביקט או
אלמנט מוכר)  לראשונה אני מצייר את אותם נופים מתוכם, כעת, צצה התבנית שכאילו היתה מוצנעת
בהם תמיר כלוויתן המגיח מהים.  אני חושב שהטבע ככל שיהיה אמורפי מכיל בתוכו את אפשרות החלוקה: את התבנית והתבנית הזו - הסטרוקטורה מרתקת אותי. מול התבנית נמצא השלד.
הקונסטרוקציה שהינה תמיד מעשה ידי אדם. עבורי מעשה ידי אדם בטבע הוא בבחינת שיא של
אופטימיות: הכביש ,הגשר, השדה החרוש ,קוי השקיה, שובר הגלים, הבית, הינם השלד של הנופים.
התערבות האדם בטבע מרתקת ומשמשת מקור לעבודות. היחס שבין התבנית הקדמונית - האמורפי והשלד מעשה יד אדם, כמוהו כדיאלוג נצחי שבין אדם לטבע, שבין האדם לדומם.