main menu

תמונות ואנונימיים

מריאנה שלוסברג

תערוכתה של מריאנה שלוסברג מורכבת מסדרות תצלומים הנוגעות באופנים שונים בז'אנר
של צילום המשפחה. ז'אנרים צילומיים הם בהרבה מקרים מגדירי זהות: לאומית, חברתית
ותרבותית. במקרה של תצלומי המשפחה כינוסם לתוך פורמט של אלבום משפחה מהווה בסיס
ארכיוני ליצירת היסטוריה משפחתית שבמסגרתה כל חבר במשפחה מקבל את זהותו החברתית.
מעגלים הנפרשים בין מקומות שונים, רחוקים זה מזה, ובין ממדים שונים של זמן,
זמן היסטורי, זמן משפחתי וזמן של זיכרון פרטי. הצופה מוזמן לנוע במעגלים הללו בחיפוש
אחר דימוי חולף, מטושטש של זהות.

ורד מימון, אפריל 1999 )חלק מהטקסט לתערוכה)

אוצרת: דרורה דקל