main menu

עקב בצד אגודל

יעל כנעני ועמוס חץ

עקב בצד אגודל

יעל כנעני - עמוס חץ


(ס.יזהר מלקומיה  יפהפיה)


" גשש בדואי, אף על פי כן, עדיין לא היה מתקשה, מן הסתם, לקרוא הכול גם מאפס שיירי הדפוס  המתבלים האלה והיה יודע בבהירות דברים כגון מי השניים, אם נחפזו או נזדחלו, אם הלכו ודיברו בהתרגשות או אם לא היו אלא רק מפטירים כה וכה, ולא מן הנמנע שהיה יודע גם דברים כגון שתיקות, אם למשל הלכו ושתיקה ביניהם, ואולי גם היה מנחש לאן הלכו, אבל אין שום ספק שבו במקום היה יודע מיד כי  מכאן הלכה היא, והוא הלך מכאן".
הציור הוא צל, הדורש את ההקשבה למגע המכחול על הנייר, באמצעותו מתגלה הדימוי שמטיל את הצל החבוי עמוק בפנים. זוהי פעולה גופנית נעלמת-נוכחת,  שמגלה לנו שהציור הוא עקבות של תנועה.
התנועה היא הד, באה ונעלמת, היעלמותה דורשת מהרקדן ומהצופה את ההקשבה לתהליך שמודפס בתוך הגוף, על פניו,  על הרצפה, על התקרה ועל הקירות מסביב ואתם בא ומתגבש הזיכרון.
כל אלה מבקשים שנטה אוזן לזיכרונות שקדמו לציור ולדימויים שעולים ממנו. במילים אחרות סימני דרך לתהליכים שנחשפים לעצמנו ולצופים כאחת.

עמוס
בתערוכה אני מציג ספר אחד שבחרתי מתוך כחמישים ספרים. פורמט שאני מצייר בו מזה יותר מעשור שנים.כל ספר עשוי מרצף של קטעים, בכל קטע כמה דפים שנוצרו בזה אחר זה ברצף אחד ובו התחלה וסוף.
במובן זה קרובים הספרים שלי לספרים שהכרנו בילדותינו כאשר ציירנו בפינת הדף דמות ובדפדוף מהיר הייתה נוצרת אשליה שהדמות נעה. אני אף מרגיש קירבה רבה לקליגרפיה של המזרח הרחוק ואולי כאן נמצא קשר סמוי להיותי רקדן.

יעל
בתערוכה אני מציגה עבודות מן השנתיים האחרונות.העבודות עשויות באספלט ושמן על ניר בפורמט שונה ומשתנה ועבודות על בד קנווס.
בתהליך העבודה נוצר ריתמוס דומה כשאני ניגשת לבד או לנייר. מחד נוצר גוף עבודות שנעשה בו זמנית בפעולה מהירה, מאידך התהליך עד לסיומן של העבודות מתקיים במרחקי זמן ארוכים.
עם השנים אני ניגשת למלאכת החיבור / קומפוזיציה באופן דומה בתנועה ועל דף הניר.

עמוס
אני שמח שיעל הזמינה אותי להציג ביחד איתה. הצגת ציוריי לצד ציוריה היא מעשה בו אני רואה קרבה רבה למה שאני מתגעגע לו בריקוד, קיום של יחידים עצמאיים זה לצד זה, ובכך כל אחד מאיר את השני ומואר באותה עת.

עמוס חץ.