main menu

עבודות

יורם נדר

"עבודותי הן יחידות דו-מימדיות אוטונומיות לחלוטין .אינן מוסרות אלא את עצמן.
המקורות וההקשרים שלי אינם מחייבים איש ואינם כופים עצמם על הצופה.
עם זאת מבחינה רגשית ראוי אולי להדגיש בכל זאת התכוונות אל האינטימי ולא אל המונומנטלי על אף מימדיהן הגדולים של העבודות.
• הטכניקה היא צבע תעשייתי מעורב בצבע אקרילי ודבק"