main menu

עמוק

יהודית מצקל

יהודית מצקל שעסקה בעבר באובייקט מכיל-הרחם, מציגה עכשיו סדרת עבורות שהדימוי המרכזי בה הוא אובייקט מכיל נוסף-הברכה.
סדרת צילומי הברכה "מהחצר האחורית" של ביתה הפרטי ניתנת לקריאה כפולה.
מחד מסמלת הבריכה בעלת הצורה ההנדסית המוגדרת את העולם החיצוני, את פני השטח, את הסביבה הבורגנית המכתיבה חוקים, כללים ונורמות התנהגות משלה.
מאידך, המים שבתוכה, שצורתם אמורפית, מייצגים עולם פנימי, רוחני, מגרה ומתגרה, בו מתרחשים מאבקים, סערות, תהיות, מצוקות, כאב, אך גם נולדים היצירתיות והיופי.

דרורה דקל (קטעים מטקסט התערוכה)