main menu

איקונות

דליה מאירי

בתערוכה שתי קבוצות של פסלים:
באחת - פסלים הבנויים גזעי עץ גליליים, בתוך קרביהם נבירות עמוקות, מתוכן יוצאות זרועות
ברזל המבקשות לגונן על התוך הרגיש.
חלקי העץ והברזל צבועים בצבעי אדום עמוק ותכלת.
בקבוצה השניה - מעין תבליטים המשתלשלים מהתקרה ונצפים מהחזית וגם מהעורף -
משטחי הטענה מעץ שעברו מטמורפוזה - חלקים נדמו וחלקים נוספו וצופו בפח -
נמתחה רשת ועליה פיברגלס ופוליאסטר וכל זאת בצבעי אדום עמוק ותכלת.