main menu

דורית רינגרט

דורית רינגרט

בעבודותיי תנועה מתמדת בין המופשט לפיגורטיבי. דימויים חוזרים ונשנים מאבדים ומשנים את
זהותם במאבק עם החומר, באמצעות כתב היד ובהתאם להלכי - רוח.
עולם הדימויים ניזון ממחזוריות הטבע. אני משתמשת בטכניקות ההדפס, שילוב של תחריט,
לטיפוגרפיה ורשת. עושה שימוש בחומריות השונה שמציעה לי האבן או לוח הנחושת ומשלבת לתוכם
את הרישום.
העבודה במדיום זה מוליכה אותי לתמצות.

דורית רינגרט, 1991