main menu

אליהו קוזלוב

אליהו קוזלוב

המצלמה היא הכלי שלי, במצלמה אני משוה טעם לכל דבר סביבי (אנדרה קרטס)
במפגשי צילום משותפים העלינו את הצורך לחפש אפקים חדשים לביטוי בשטח הצילום - הרעיונות
הועלו בינינו, וכל אחד הוסיף משלו, וכך נוצר שיתוף עבודה פורה.
בתערוכה זו נטלנו לעצמנו חרויות לא מקובלות ואולי שברנו מוסכמות תוך חיפוש דרכים חדשות ויישום
של "חשיבה אחרת" בשטח הצילום.
הדחף להתבטא בשונה מהרגיל הביא אותנו להשתמש בצילום כבסיס, וכשילוב בין הליכי היצירה השונים
והמקובלים.
התמונות המוצגות הן תוצאה של חשיבה ותיכנון מוקדם לפני בואנו לצלם במקום.
כל תמונה בעצם "נעשתה" (ולא נלקחה) ונוצרה כמוצר מוגמר, בין אם הנושא הוא בתוך מסגרת ומסביבו
"יתרת הנוף" ובין אם המעורבות של הצלם בשטח נעשתה על ידי הוספת גוונים או ראיה חדשה, תוך
הוצאת האוביקט מהקשרו והענקה לאוביקט זה זכות קיום בפני עצמו - צמצמנו מרחבים לתוך מסגרות
וע"י כך הדגשנו את המיוחד שבנושא.
ואף על פי כן זנחנו את הצילום המקובל, הוספנו צבע ואיכויות לפי הבנתנו.

אליהו ואברשה בתערוכתם
בבית אבא חושי, חיפה
יוני 90