main menu

ציורים

אלון פורת

"השלמת מעבר מעבודות מופשטות לציור ריאליסטי. ההקשר הוא מערכת יחסים עם נוף,
שבתוכו אני חי, ואשר מראי המקום העיקריים שלו הם הר, דרך, שדה ועץ".